Delegate Voters

geops
AU1TGCYoWzBnGMyMK9GTS8BG6EFbgc5xxC
Public Key 02bf72c578a12c35a97ca1230b93017161ee42c3f0ab82f6fe7c95b3b43561a076
Voters
400
Votes (0.49%)
827,960.5476795 ARK

Voters

Address
Balance 159,151.73704563 ARK
Supply 19.22%
Address
Balance 157,161.47301092 ARK
Supply 18.98%
Address
Balance 117,411.31917225 ARK
Supply 14.18%
Address
Balance 99,791.9977164 ARK
Supply 12.05%
Address
Balance 35,733.96580923 ARK
Supply 4.32%
Address
Balance 17,844.22569859 ARK
Supply 2.16%
Address
Balance 13,731.44319007 ARK
Supply 1.66%
Address
Balance 11,335.841501 ARK
Supply 1.37%
Address
Balance 10,052.97096184 ARK
Supply 1.21%
Address
Balance 9,839.68180963 ARK
Supply 1.19%
Address
Balance 8,963.04326822 ARK
Supply 1.08%
Address
Balance 8,508.11829321 ARK
Supply 1.03%
Address
Balance 7,973.77594234 ARK
Supply 0.96%
Address
Balance 6,986.52152624 ARK
Supply 0.84%
Address
Balance 6,722.32645497 ARK
Supply 0.81%